Pre-configure prometheus data source in Grafana
[learn-metrics.git] / launch.sh
1 #!/bin/sh
2 set -eux
3 podman run -d --pod new:learn-metrics --name metrics-grafana \
4     -p 3000:3000 -p 3001:9090 \
5     -e GF_SECURITY_ADMIN_PASSWORD=foobar \
6     -v ./conf-grafana/datasource.yaml:/etc/grafana/provisioning/datasources/datasource.yaml:ro \
7     quay.io/bitnami/grafana
8
9 podman run -d --pod learn-metrics --name metrics-prometheus docker.io/prom/prometheus