]> piware.de Git - bin.git/history - retry-gh-systemd-test
build-debian-toolbox: Install openssh-client
[bin.git] / retry-gh-systemd-test
2019-11-21 Martin Pittretry-gh-systemd-test: Adjust to changed Debian packagi...
2019-07-08 Martin Pittretry-gh-systemd-test: Move to experimental branch...
2018-10-26 Martin Pittretry-gh-systemd-test: Directly use Debian salsa branch
2018-10-18 Martin Pittretry-gh-systemd-test: move to bionic
2018-02-22 Martin Pittretry-gh-systemd-test: xenial -> artful
2017-09-19 Martin Pittretry-gh-systemd-test: drop ci-loop-debug branch, maste...
2017-09-14 Martin Pittretry-gh-systemd-test: update URL for moved git repository
2017-07-29 Martin Pittretry-gh-systemd-test: update branch
2017-05-07 Martin Pittretry-gh-systemd-test: Run biebl/meson branch for s390x
2017-02-23 Martin Pittretry-gh-systemd-test: Update CLI help and show path...
2017-02-03 Martin Pittretry-gh-systemd-test: Allow specifying release as...
2016-12-16 Martin Pittretry-gh-systemd-test: Update branch URL
2016-10-13 Martin Pittadd retry-gh-systemd-test