]> piware.de Git - bin.git/history - debian-backport-cockpit
build-debian-toolbox: Avoid deb.debian.org
[bin.git] / debian-backport-cockpit
2019-07-29 Martin Pittdebian-backport-cockpit: stretch → buster
2018-10-18 Martin Pittdebian-backport-cockpit: Fix for stretch, disable jessie
2018-02-27 Martin Pittdebian-backport-cockpit: Don't include previously backp...
2017-09-26 Martin Pittdebian-backport-cockpit: jessie needs a binary upload
2017-09-26 Martin PittAdd debian-backport-cockpit